دفتر امارات : دبی، اتوبان شیخ زاید، نرسیده به ایستگاه برج خلیفه، برج spin، طبقه 14 - شماره تماس امارات : 00971547961516

دفتر امارات : دبی، اتوبان شیخ زاید، نرسیده به ایستگاه برج خلیفه، برج spin، طبقه 14 - شماره تماس امارات : 00971547961516

وکیل متخصص پرونده داوری اتاق بازرگانی ICC فرانسه/ تهران. خلیل آسایش

اجرای رای خارجی

داوری بین المللی

اینجانب با آشنایی و اطلاع از مقررات حقوقی بین المللی و انجام امور وکالت در زمینه داوری بین المللی (DIFC.ICC) و اجرای آرا خارجی در دادگاه های داخلی و خارجی از جمله ( آلمان، فرانسه، ترکیه، امارات متحده عربی و عمان…)  آماده ارائه خدمات حقوقی می باشم.

 

تشریفات صدور قرارنامه داوری در اتاق بازرگانی بین المللی پاریس/تهران ICC

همین که مرجع داوری پرونده را از دبیرخانه تحویل گرفت، باید بر اساس اسناد و مدارک واصله یا با حضور طرف ها و با توجه به آخرین لوایح ایشان، سندی را تنظیم نماید که شرح وظایف و مأموریت آن مرجع را مشخص نماید [قرارنامه داوری]. این سند باید مشتمل بر موارد زیر باشد:

الف- اسم کامل، مشخصات، آدرس و سایر نشانی های تماس همه طرف ها و همه اشخاصی که وکالت یکی از طرف ها را بر عهده دارند؛
ب- آدرس هایی که ابالغ ها و مراسالت در طول جریان داوری به آن ارسال شود؛وکیل با تجربه در مرکز داوری بین المللی فرانسه icc
ج- خالصه ای از ادعاهای طرف ها و خواسته هر یک از ایشان همراه با مبلغ خواسته های تقویم شده و حتی المقدور تخمینی از ارزش پولی سایر خواسته ها؛
د- تحریر محل نزاع و موضوعاتی که باید تصمیم گیری شود، مگر این که به نظر دیوان این کار نامناسب باشد؛
ه- اسم کامل، مشخصات، آدرس و سایر نشانی های تماس داوران؛
و- محل داوری؛

ز- ذکر مشخصات آیین دادرسی حاکم و نیز در صورتی که به مرجع داوری اختیار سازش یا صدور رأی بر اساس عدل و انصاف داده شده، وکیل پرونده داوری بین المللی

قرارنامه داوری باید توسط طرف ها و مرجع داوری امضا شود. مرجع داوری باید ظرف سی روز از تاریخی که پرونده به او تحویل شده، قرارنامه داوری را که به امضای طرف ها و مرجع مذکور رسیده، به دیوان تسلیم نماید. دیوان می تواند این مهلت را به درخواست مرجع داوری که باید مدلل باشد یا به ابتکار و تصمیم خود، در صورتی که آن را ضروری بداند، تمدید کند.

وکیل ایرانی مرکز داوری اتاق بازرگانی پاریس icc
اگر هر یک از طرف ها از مشارکت در تنظیم قرارنامه داوری یا از امضای آن امتناع ورزد، قرارنامه داوری جهت تصویب به دیوان تسلیم خواهد شد. هرگاه قرارنامه داوری مطابق ماده 23(2 )امضا شده یا توسط دیوان تصویب شده باشد، جریان داوری ادامه می یابد.

پس از آن که قرارنامه داوری امضا یا توسط دیوان تصویب شد، هیچ طرفی نمی تواند ادعاهای جدیدی که در حدود قرارنامه داوری نگنجد مطرح کند، مگر آن که مرجع داوری چنین امری را اجازه دهد. مرجع داوری باید چنین تصمیمی را با در نظر گرفتن ماهیت ادعاهای جدید، این که داوری در چه مرحله ای است و دیگر اوضاع و احوال مرتبط اتخاذ کند.

توافق نامه داوری بین المللی, رای داوری بین المللی, هزینه داوری اتاق بازرگانی ICCاطلاعات داوزی ICC داوری, وکیل داوری بین المللی, خلیل آسایش داوری بین المللی ICC قوانین داوری ICC, مرکز  داوری پاریس ICC, وکیل پرونده داوری بین المللی, داوری ICC, وکیل ایرانی مرکز داوری فرانسه ICCمیانجیگری بین المللیصلاحیت مرکز داوری اتاق بازرگانی پاریس ICCداوری مالیداوری UNCITRAL

درباره خلیل آسایش

اینجانب خلیل آسایش وکیل اجرای احکام خارجی و عضو کانون وکلای تهران با آشنایی از مقررات حقوق تجارت بین الملل و سالها سابقه انجام امور وکالت در موضوعات حقوقی مختلف در کشور امارات متحده عربی، اتاق داوری بین المللی پاریس و برلین (ICC) و همچنین وکالت در اجرای آرا قضایی در دادگاه های داخلی و خارجی  آماده ارائه خدمات حقوقی می باشم.

تماس با خلیل آسایش

error: Content is protected !!