اخبار و مقالات

شرایط و مدارک اجرای حکم خارجی در ایران چیست؟

همه چیز درباره شرایط و مدارک اجرای حکم خارجی شرایط شناسایی حکم داوری خارجی ماده 112 قانون اجرای احکام مدنی در خصـــوص اجرای احکام دادگاه های خارجی و اجرای حکم دادگاه امارات در ایران قواعدی وضـــع کرده که با توجه به قیاس و وحدت مالک از آن در داوری، به بیان هر یك از شرایط […]

ادامه مطلب

داوری بین المللی اتاق بازرگانی ایران/ فرانسه ICC

تشریفات تعیین داور در مرکز داوری اتاق بازرگانی بین المللی ICC فرانسه/ ایران لازم به ذکر است که رسیدگی و تصمیم گیری درباره اختلافات مطروحه توسط داور منفرد یا سه نفر داور صورت می گیرد. 2 -چنانچه طرف ها درباره تعداد داوران توافقی نکرده باشند، دیوان یک نفر داور را به عنوان داور منفرد منصوب […]

ادامه مطلب

هزینه پرونده داوری اتاق بازرگانی پاریس icc.وکیل

شرایط پرداخت هزینه داوری در اتاق بازرگانی بین المللی ICC میزان پیش پرداخت هزینه داوری پس از وصول درخواست، دبیرکل از خواهان می خواهد که به منظور تأمین هزینه های داوری تا مرحله تنظیم قرارنامه داوری یا هنگامی که مقررات رسیدگی فوری اعمال می شود تا زمان جلسه مدیریت پرونده مبلغی را به عنوان پیش […]

ادامه مطلب

وکیل اجرای رای و حکم خارجی در دادگاه ایران

اجرای رای و حکم دادگاه خارجی در ایران در آﻏﺎز روﻳﻜﺮد ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم ﺧﺎرﺟﻲ ﺧﺸﻚ ﺗﺮ ﺑﻮد و در ﻣﻮارد زﻳﺎدي اﻳﻦ اﻣﺮ را ﻧﻤﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و ﮔﺴﺘﺮش ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻧﻴﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮي، ﻣﻘﻮﻟﻪ اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم ﺧﺎرﺟﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ (اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﭼﻮن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎ […]

ادامه مطلب

اجرای رای و حکم خارجی در دادگاه ایران در خصوص ملک و اموال غیر منقول

اجرای رای خارجی در ایران ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﻨﺪ ٧ ﻣﺎده ١٦٩ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم ﻣﺪﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺻﻼﺣﻴﺖ دادﮔﺎه اﻳﺮان را ﺑﺮاي رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ دﻋﺎوي ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل و ﺣﻘﻮق راﺟﻊ ﺑﻪ آن ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ اﮔﺮ ﺣﻜﻢ دادﮔﺎه ﺧﺎرﺟﻲ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺎل ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل و ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ […]

ادامه مطلب

اجرای رای و حکم خارجی در دادگاه ایران داوری تجاری بین المللی

اجرای رای داوری تجاری بین المللی ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮى ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻰ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﻴﺮﺳﺪ، اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛـﻪ آﻳـﺎ آراى داورى ﺧـﺎرﺟﻰ ﺻﺎدره در زﻣﻴﻨﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺗﺠﺎرى ﻛﻪ دﺳﺖ ﻛﻢ ﻳﻜﻰ از ﻃﺮﻓﻴﻦ داورى در زﻣﺎن اﻧﻌﻘﺎد ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ، ﺗﺒﻌﻪ اﻳﺮان ﻧﺒﻮده اﺳﺖ (ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ »ب« از ﻣﺎده ﻳﻚ ﻗﺎﻧﻮن داورى ﺗﺠﺎرى ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠـﻰ)، ﺑﺮاﺳـﺎس […]

ادامه مطلب

رویه قضایی در اجرای حکم داوری خارجی

اجرای حکم خارجی ﺷﻴﻮهاى ﻛﻪ روﻳﻪ ﻗﻀﺎﺋﻰ در ﺳﻜﻮت ﻗﺎﻧﻮن و ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻧﻈﺮﻫﺎى ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻮﺟﻮد در دﻛﺘﺮﻳﻦ، در ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، اﺟﺮاى آراى داورى ﺧﺎرﺟﻰ راﺑﺴﻴﺎر ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز اﻳﻦ ﺷﻴﻮه، در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﻴﻮه اﺟﺮاى آراى داورى ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺸﺒﻴﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺣﻜﺎم ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺧﺎرﺟﻰ، ﺣﺬف ﺷﺮط ﺗﺤﺼﻴﻞ دﺳـﺘﻮر اﺟﺮاى ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﺋﻰ ﺻﻼﺣﻴﺘﺪار […]

ادامه مطلب
کنوانسیون اجرای احکام داوری خارجی نیویورک

کنوانسیون اجرای احکام داوری خارجی نیویورک

وکیل اجرای احکام داوری خارجی( کنوانسیون نیویورک) ماده یکم ۱-کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی نیویورک ناظر به شناسایی و اجرای آن دسته از احکام داوری است که در اختلاف بین اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی و در قلمرو کشوری غیر از کشوری که در آن تقاضای شناسایی و اجرای حکم شده است صادر گردد. […]

ادامه مطلب