اجرای حکم و رای خارجی

اجرای رای و حکم خارجی در دادگاه ایران

اجرای رای و حکم خارجی در دادگاه ایران

مدارک لازم برای اجرای رای خارجی چیست ؟ ضمن تشکر از شما کاربر محترم که سایت بنده را جهت استفاده از خدمات حقوقی انتخاب نموده اید. به اطلاع شما می رسانم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات و مشاوره حقوقی موضوعات داخلی و بین المللی راه اندازی شده است. در ادامه این مقاله توضیح […]

ادامه مطلب
قانونی بودن حکم خارجی (شرط اجرای حکم خارجی)

قانونی بودن حکم خارجی (شرط اجرای حکم خارجی)

شرط اجرای حکم خارجی ﺣﻜﻢ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺣﻜﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ آن ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه و ﺗﻤﺎم ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ را دارا ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﻜﻢ دادﮔﺎه ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﻄﻌﻲ و ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺑﺎﺷﺪ و اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ آن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﻮاﻫﻲ دادﮔﺎه ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪه ﺣﻜﻢ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻗﻄﻌﻴﺖ از ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ […]

ادامه مطلب
اجرای رای و حکم داوری خارجی در دادگاه ایران

اجرای رای و حکم داوری خارجی در دادگاه ایران

فرایند اجرای رای «حکم» داوری خارجی در ایران تقویت جایگاه داوری در حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی ، مستلزم شناسایی و دستور به اجرای رای داوری در دادگاه های ملی است . از آنجا که دادگاه ها ممکن است به دلایل گوناگون از اجرای رای داوری اجتناب کنند یا آن را نقض نمایند […]

ادامه مطلب
تعریف حکم داوری خارجی

تعریف حکم داوری خارجی

تعریف احکام داوری خارجی و بین المللی در حقوق موضوعه ایران داوری بین المللی تعریف نشده فقط مواد 212 و211 قانون مدنی احکام دادگاه های خارجی را در صورت عدم مخالفت با نظم عمومی طبق قانون مجاز شمرده است و ماده 112 ومواد111 به بعد قانون اجرای احکام مدنی شرایط اجرای حکم را بیان کرده […]

ادامه مطلب
شرط اجرای حکم خارجی- عدم تقلب

شرط اجرای حکم خارجی- عدم تقلب

ﻋﺪم ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺣﻜﻢ از راه ﺗﻘﻠﺐ ﺗﻔﺎوت ﺣﻘﻮق و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻧﺎﺷﻰ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﺎﻛﻢ ﺑـﺮ رواﺑـﻂ ﺣﻘـﻮﻗﻰ اﺷـﺨﺎص در ﻧﻈـﺎمﻫـﺎي ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺷﺮاﻳﻄﻰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺷـﺨﺺ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﺧـﻮد را در وﺿـﻌﻴﺘﻰ ﻗـﺮار دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺑﻪﺟﺎي ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻠﻰ، ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﺮ اﻳﻦ رواﺑﻂ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ ﺗﻘﻠﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن […]

ادامه مطلب
اﻋﺘﺒﺎر ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ جهت اجرا در قانون اﻳﺮان

اﻋﺘﺒﺎر ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ جهت اجرا در قانون اﻳﺮان

اﻋﺘﺒﺎر ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان اﺣﻜﺎم ﺧﺎرﺟﻰ در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان در ﺻﻮرﺗﻰ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺻﺮﻳﺢ ﻳﺎ ﺿـﻤﻨﻰ١ ﺑﻴﻦ دوﻟﺖ اﻳﺮان و ﻛﺸﻮر ﻣﺤﻞ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﺑﺮاي اﺟﺮاي آن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. دﺳﺘﻮر اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان ﻫﻤﭽـﻮن ﻧﻴـﺎﺑﺘﻰ اﺳـﺖ ﻛـﻪ دادﮔـﺎهﻫـﺎي ﺳـﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻰ ﺑﻪ دادﮔﺎهﻫﺎي […]

ادامه مطلب
اجرای حکم خارجی در دادگاه ایران

اجرای حکم خارجی در دادگاه ایران

ﺗﻌﺎرض ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﺎ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﻠﻰ دوﻟﺖﻫﺎ ﻣﺎﻧﻊ از اﺟﺮاي ﺑﻰﻗﻴﺪ و ﺷﺮط اﺣﻜﺎم دادﮔﺎهﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻰ در داﺧﻞ ﻣﺮزﻫﺎي ﻳﻚ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤـﻴﻦ ﺟﻬـﺖ، اﻣـﺮوزه اﺟـﺮاي اﺣﻜﺎم ﺧﺎرﺟﻰ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻄﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﻰ ﺧﻮد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣـﻰﻛﻨﻨـﺪ. ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﺎده ٩٧٢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣـﺪﻧﻰ اﻳـﺮان ﻣﻘـﺮر ﻣـﻰدارد: […]

ادامه مطلب
شرایط و مدارک اجرای رای و حکم خارجی

شرایط و مدارک اجرای رای و حکم خارجی

خلیل آسایش وکیل پایه یک دادگستری ضمن تشکر از شما کاربر محترم که سایت بنده را جهت استفاده از خدمات حقوقی انتخاب نموده اید. به اطلاع شما می رسانم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات و مشاوره حقوقی موضوعات داخلی و بین المللی راه اندازی شده است. اینجانب با آشنایی و اطلاع از مقررات حقوقی بین المللی و انجام امور وکالت در زمینه داوری بین […]

ادامه مطلب