دسته بندی نشده

قانونی بودن حکم خارجی (شرط اجرای حکم خارجی)

شرط اجرای حکم خارجی ﺣﻜﻢ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺣﻜﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ آن ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه و ﺗﻤﺎم ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ را دارا ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﻜﻢ دادﮔﺎه ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﻄﻌﻲ و ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺑﺎﺷﺪ و اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ آن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﻮاﻫﻲ دادﮔﺎه ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪه ﺣﻜﻢ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻗﻄﻌﻴﺖ از ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ […]

ادامه مطلب

اجرای حکم حقوقی خارجی در ایران

شرایط اجرای احکام مدنی صادره از دادگاه های خارجی کدام است؟ ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی شرایط مربوط به اجرای احکام مدنی صادره از دادگاه های خارجی را تعیین نموده است، این شرایط عبارتند از: 1- حکم از محاکم کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادره […]

ادامه مطلب

تعریف حکم داوری خارجی

تعریف احکام داوری خارجی و بین المللی در حقوق موضوعه ایران داوری بین المللی تعریف نشده فقط مواد 212 و211 قانون مدنی احکام دادگاه های خارجی را در صورت عدم مخالفت با نظم عمومی طبق قانون مجاز شمرده است و ماده 112 ومواد111 به بعد قانون اجرای احکام مدنی شرایط اجرای حکم را بیان کرده […]

ادامه مطلب

شرایط اجرای حکم داوری خارجی

شرایط شناسایی حکم داوری خارجی ماده 112 قانون اجرای احکام مدنی در خصـــوص اجرای احکام دادگاه های خارجی قواعدی وضـــع کرده که با توجه به قیاس و وحدت مالک از آن در داوری، به بیان هر یك از شرایط آن می پردازیم: 1- حکم از کشوری صادر شده با شد که به موجب قوانین خود […]

ادامه مطلب

مدارک و شرایط مورد نیاز اجرای حکم داوری خارجی ایران و فرانسه

تشریفات شناسایی آراء داوری خارجی : این تشـریفات در بحث احکام و اسـناد خارجی در فصـل نهم قانون اجرای احکام مدنی به قرار ذیل پیش بینی شـده اسـت: به استناد ماده 112قانون فوق الذکر متقاضی شناسایی و اجرای حکم باید به دادگاه عمومی محل اقامت محکوم علیه در ایران و یا محل سکونت وی در […]

ادامه مطلب

اجرا نشدن حکم داوری خارجی در ایران

موانع اجرای رای داوری خارجی در ایران: اصولا وقتی رای صادر می شود اصل بر صحت و اجرای آن است اما ممکن است به عللی بر سر راه اجرای آراء داوری موانعی وجود داشته باشد که اثر داوری را یا به طور کلی از بین ببرد یا از اجرای آن جلوگیری نماید بدون اینکه به […]

ادامه مطلب
شرط اجرای رای خارجی- نظم عمومی

شرط اجرای رای خارجی- نظم عمومی

ﻋﺪم ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺣﻜﻢ ﺑﺎ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺎ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ دوﻟﺖﻫﺎ ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد و در ﻫﻤﻪ ﻧﻈـﺎمﻫـﺎي ﺣﻘـﻮﻗﻰ، ﺷـﺮط اﺟـــﺮاي ﺣﻜـــﻢ ﺧـــﺎرﺟﻰ، رأي داوري و اﺳـــﻨﺎد ﻻزماﻻﺟـــﺮا ﺑـــﻪﺷـــﻤﺎر ﻣـــﻰآﻳـــﺪ. طﺒﻖ ﺑﻨﺪ ٢ ﻣـﺎده ١٦٩ ﻗـﺎﻧﻮن اﺟـﺮاي اﺣﻜـﺎم ﻣﺪﻧﻰ، درﺻﻮرﺗﻰﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻳـﺎ اﺧـﻼق ﺣﺴـﻨﻪ ﺑﺎﺷـﺪ، از ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻰ و اﺟﺮاي آن […]

ادامه مطلب
اجرای رای خارجی

اجرای رای خارجی

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان، اﺻﻞ، ﻋﺪم اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ اﺳـﺖ، ﻣﮕـﺮ در ﺻـﻮرت رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ، وﺟﻮد ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﻗﺮارداد ﺗﻌﺎون ﻗﻀﺎﻳﻰ، دادﮔﺎه اﻳﺮان ﻣﻮﻇﻒ اﺳـﺖ ﭘـﺲ از اﺣـﺮاز ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده ١٦٩ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم ﻣﺪﻧﻰ، درﺧﻮاﺳـﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿـﻰ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ و دﺳـﺘﻮر اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ را ﺻﺎدر ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻰ […]

ادامه مطلب
شرط اجرای حکم خارجی

شرط اجرای حکم خارجی

دادرﺳﻰ ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﻨﻈﻢ دادرﺳﻰ ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﻨﻈﻢ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﺎ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﻨﺼـﻔﺎﻧﻪ و اﺳـﺘﻤﺎع ﻣﺪاﻓﻌﺎت ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻛﻪ اﻣﺮوزه در ﺣﻘﻮق ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ از ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻬﻢ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺧﺼﻮﺻـﻰ و ﺷﺮط اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم ﺧﺎرﺟﻰ اﺳﺖ. در اﺻﻞ ﭼﻬﺎردﻫﻢ اﻟﺤﺎﻗﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻰ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ: »ﻫﻴﭻ اﻳـﺎﻟﺘﻰ ﻧﺒﺎﻳـﺪ ﻛﺴﻰ را […]

ادامه مطلب
شرط اجرای رای خارجی-صلاحیت دادگاه خارجی

شرط اجرای رای خارجی-صلاحیت دادگاه خارجی

ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ دادﮔﺎه ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه ﺣﻜﻢ   ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ آﺧﺮ ﻣﺎده ٩٧١ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻘﺮر ﻣﻰدارد …» ﻣﻄﺮح ﺑـﻮدن ﻫﻤـﺎن دﻋـﻮا در ﻣﺤﻜﻤﻪ اﺟﻨﺒﻰ راﻓﻊ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺤﻜﻤﻪ اﻳﺮان ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«، درﺻﻮرﺗﻰﻛـﻪ دادﮔـﺎه اﻳـﺮان ﺑـﺮاي رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ دﻋﻮا ﺻﻼﺣﻴﺖ اﻧﺤﺼﺎري داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، دادﮔﺎه ﺧﺎرﺟﻰ ﻓﺎﻗﺪ ﺻـﻼﺣﻴﺖ رﺳـﻴﺪﮔﻰ ﺑـﻪ دﻋﻮاﺳﺖ. (ﺑﻨﺪ ٦ ﻣﺎده ١٦٩ ﻗﺎﻧﻮن […]

ادامه مطلب