دسته بندی نشده

اعتراض و توقف به اجرای حکم خارجی غیابی

توقف و اعتراض به اجرای حکم خارجی اینجانب خلیل آسایش با آشنایی و اطلاع از مقررات حقوقی بین المللی و انجام امور وکالت در زمینه اجرای رای خارجی و احکام خارجی بصورت تخصصی در دادگاه داخلی و خارجی از جمله (آلمان، فرانسه، ترکیه، امارات متحده عربی عمان و…..) آماده ارائه خدمات حقوقی می باشم. آیا برای اجرا […]

ادامه مطلب

Enforcing foreign judgments in the UAE

Enforcing foreign judgments in the UAE: An update in light of DNB Bank ASA v Gulf Eyadah Corporation Mondial | Publication | March 15, 2016 In a ruling that is likely to have significant implications for enforcement actions against parties with assets based in the UAE, the DIFC Court of Appeal confirmed in the case of DNB Bank ASA […]

ادامه مطلب

اجرای رای و حکم دادگاه ایران در امارات/ دبی

خلیل آسایش وکیل پایه یک دادگستری اینجانب با آشنایی و اطلاع از مقررات حقوقی بین المللی و همچنین سابقه وکالت در زمینه های اجرای آرا خارجی در دادگاه های داخلی و خارجی و انجام امور وکالت در موضوعات داوری کشورهای مختلف اروپایی و خاورمیانه ( آلمان، فرانسه، ترکیه، امارات متحده عربی و عمان…) آماده ارائه خدمات حقوقی به شما می باشم. اجرای رای و […]

ادامه مطلب

هزینه طرح دعوا در مرکز داوری DIFC دبی (امارات)

اینجانب با آشنایی و اطلاع از مقررات حقوقی بین المللی و انجام امور وکالت در زمینه داوری بین المللی (DIFC.ICC) و اجرای آرا خارجی در دادگاه های داخلی و خارجی از جمله ( آلمان، فرانسه، ترکیه، امارات متحده عربی و عمان…) آماده ارائه خدمات حقوقی می باشم.     هزینه های داوری و هزینه های حقوقی […]

ادامه مطلب

اجرای رای داوری بین المللی امارات دبی(difc)

اینجانب با آشنایی و اطلاع از مقررات حقوقی بین المللی و انجام امور وکالت در زمینه داوری بین المللی (DIFC.ICC) و اجرای آرا خارجی در دادگاه های داخلی و خارجی از جمله ( آلمان، فرانسه، ترکیه، امارات متحده عربی و عمان…) آماده ارائه خدمات حقوقی می باشم. اجرای رای داوری بین المللی در امارات ( امارات) […]

ادامه مطلب

رای داوری در مرکز داوری بین المللی difc امارات

اینجانب با آشنایی و اطلاع از مقررات حقوقی بین المللی و انجام امور وکالت در زمینه داوری بین المللی (DIFC.ICC) و اجرای آرا خارجی در دادگاه های داخلی و خارجی از جمله ( آلمان، فرانسه، ترکیه، امارات متحده عربی و عمان…) آماده ارائه خدمات حقوقی می باشم.     رای داوری در مرکز داوری بین المللی […]

ادامه مطلب

هزینه دادرسی و داوری در مرکز داوری بین المللی DIFC دبی (امارت)

  اینجانب با آشنایی و اطلاع از مقررات حقوقی بین المللی و انجام امور وکالت در زمینه داوری بین المللی (DIFC.ICC) و اجرای آرا خارجی در دادگاه های داخلی و خارجی از جمله ( آلمان، فرانسه، ترکیه، امارات متحده عربی و عمان…) آماده ارائه خدمات حقوقی می باشم.     پیش پرداخت هزینه ها در مرکز […]

ادامه مطلب

چگونه حکم و رای دادگاه امارات را در ایران اجرا کنیم؟

اینجانب با آشنایی و اطلاع از مقررات حقوقی بین المللی و همچنین سابقه وکالت در زمینه های اجرای آرا خارجی در دادگاه های داخلی و بالعکس و انجام امور وکالتی در موضوعات داوری بین المللی کشورهای مختلف اروپایی و خاورمیانه ( آلمان، فرانسه، امارات، امارات متحده عربی و عمان…) آماده ارائه خدمات حقوقی به شما می […]

ادامه مطلب

وکیل با تخصص اجرای رای و حکم دادگاه امارات در ایران

اینجانب با آشنایی و اطلاع از مقررات حقوقی بین المللی و همچنین سابقه وکالت در زمینه های اجرای آرا خارجی در دادگاه های داخلی و بالعکس و انجام امور وکالتی در موضوعات داوری بین المللی کشورهای مختلف اروپایی و خاورمیانه ( آلمان، فرانسه، امارات، امارات متحده عربی و عمان…) آماده ارائه خدمات حقوقی به شما می […]

ادامه مطلب

خلیل آسایش/ اجرای رای و حکم دادگاه امارات در دادگاه ایران

اینجانب با آشنایی و اطلاع از مقررات حقوقی بین المللی و همچنین سابقه وکالت در زمینه های اجرای آرا خارجی در دادگاه های داخلی و بالعکس و انجام امور وکالتی در موضوعات داوری بین المللی کشورهای مختلف اروپایی و خاورمیانه ( آلمان، فرانسه، امارات، امارات متحده عربی و عمان…) آماده ارائه خدمات حقوقی به شما می […]

ادامه مطلب