نوشته هایی با برچسب "اجرای حکم خارجی، اجرای رای خارجی، وکیل با تخصص اجرای رای خراجی، تخصص اجرای رای خارجی"

شرط اجرای رای خارجی-صلاحیت دادگاه خارجی

شرط اجرای رای خارجی-صلاحیت دادگاه خارجی

ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ دادﮔﺎه ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه ﺣﻜﻢ   ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ آﺧﺮ ﻣﺎده ٩٧١ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻘﺮر ﻣﻰدارد …» ﻣﻄﺮح ﺑـﻮدن ﻫﻤـﺎن دﻋـﻮا در ﻣﺤﻜﻤﻪ اﺟﻨﺒﻰ راﻓﻊ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺤﻜﻤﻪ اﻳﺮان ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«، درﺻﻮرﺗﻰﻛـﻪ دادﮔـﺎه اﻳـﺮان ﺑـﺮاي رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ دﻋﻮا ﺻﻼﺣﻴﺖ اﻧﺤﺼﺎري داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، دادﮔﺎه ﺧﺎرﺟﻰ ﻓﺎﻗﺪ ﺻـﻼﺣﻴﺖ رﺳـﻴﺪﮔﻰ ﺑـﻪ دﻋﻮاﺳﺖ. (ﺑﻨﺪ ٦ ﻣﺎده ١٦٩ ﻗﺎﻧﻮن […]

ادامه مطلب
شرط اجرای حکم خارجی

شرط اجرای حکم خارجی

ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺖ دﻋﻮا ﺣﺴﺐ اﻳﻨﻜﻪ دﻋﻮا در دادﮔﺎه ﭼﻪ ﻛﺸﻮري اﻗﺎﻣﻪ ﺷﻮد، ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﻛﻢ ﺑـﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺖ دﻋـﻮا ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳﺖ؛ زﻳﺮا ﻗﺎﺿﻰ رﺳﻴﺪﮔﻰﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ دﻋﻮا ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺸﻮر ﺧﻮد را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﺪ. ازاﻳﻦرو، اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﻴﺶ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﻰ دادﮔﺎه رﺳﻴﺪﮔﻰﻛﻨﻨﺪه ﻣﺘﻔﺎوت از ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﻴﻦ […]

ادامه مطلب
شرط اجرای حکم خارجی- عدم تقلب

شرط اجرای حکم خارجی- عدم تقلب

ﻋﺪم ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺣﻜﻢ از راه ﺗﻘﻠﺐ ﺗﻔﺎوت ﺣﻘﻮق و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻧﺎﺷﻰ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﺎﻛﻢ ﺑـﺮ رواﺑـﻂ ﺣﻘـﻮﻗﻰ اﺷـﺨﺎص در ﻧﻈـﺎمﻫـﺎي ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺷﺮاﻳﻄﻰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺷـﺨﺺ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﺧـﻮد را در وﺿـﻌﻴﺘﻰ ﻗـﺮار دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺑﻪﺟﺎي ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻠﻰ، ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﺮ اﻳﻦ رواﺑﻂ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ ﺗﻘﻠﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن […]

ادامه مطلب
اجرای رای خارجی رفتار متقابل

اجرای رای خارجی رفتار متقابل

ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺷﺮط رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ در ﺣﻘﻮق ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻛﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودي از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺮط اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد، اﻣﺮوزه اﻫﻤﻴﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ. ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ، در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪﻣﻮﺟـﺐ رأي ﺳﺎل ١٨٧٨ دﻳﻮان ﻋﺎﻟﻰ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر، رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮط اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑـﻮد. […]

ادامه مطلب
اجرای حکم خارجی-اﻋﺘﺒﺎر ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان

اجرای حکم خارجی-اﻋﺘﺒﺎر ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان

اﻋﺘﺒﺎر ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان اﺣﻜﺎم ﺧﺎرﺟﻰ در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان در ﺻﻮرﺗﻰ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺻﺮﻳﺢ ﻳﺎ ﺿـﻤﻨﻰ١ ﺑﻴﻦ دوﻟﺖ اﻳﺮان و ﻛﺸﻮر ﻣﺤﻞ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﺑﺮاي اﺟﺮاي آن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. دﺳﺘﻮر اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان ﻫﻤﭽـﻮن ﻧﻴـﺎﺑﺘﻰ اﺳـﺖ ﻛـﻪ دادﮔـﺎهﻫـﺎي ﺳـﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻰ ﺑﻪ دادﮔﺎهﻫﺎي […]

ادامه مطلب
اجرای رای خارجی

اجرای رای خارجی

ﺗﻌﺎرض ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﺎ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﻠﻰ دوﻟﺖﻫﺎ ﻣﺎﻧﻊ از اﺟﺮاي ﺑﻰﻗﻴﺪ و ﺷﺮط اﺣﻜﺎم دادﮔﺎهﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻰ در داﺧﻞ ﻣﺮزﻫﺎي ﻳﻚ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤـﻴﻦ ﺟﻬـﺖ، اﻣـﺮوزه اﺟـﺮاي اﺣﻜﺎم ﺧﺎرﺟﻰ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻄﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﻰ ﺧﻮد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣـﻰﻛﻨﻨـﺪ. ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﺎده ٩٧٢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣـﺪﻧﻰ اﻳـﺮان ﻣﻘـﺮر ﻣـﻰدارد: […]

ادامه مطلب