نوشته هایی با برچسب "اجرای رای خارجی در ایران، اجرای حکم خارجی در ایران، اجرای رای دادگاه امارات، اجرای رای دادگاه عراق، اجرای رای دادگاه ترکیه، اجرای رای دادگاه عمان، اجرای رای دادگاه اروپا در ایران"

اجرای حکم خارجی ( گواهی قطعیت شرط اجرای رای خارجی در ایران)

اجرای حکم خارجی از آن ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻋﺪه ﻛﻠﻲ »آﻳﻴﻦ دادرﺳﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮ دادﮔﺎه اﺳﺖ« ﺣﻜﻢ ﺻﺎدره از ﻣﺤﻜﻤﻪ ﺧﺎرﺟﻲﻗﺎﻋﺪﺗﺎً ﺗﺎﺑﻊ آﻳﻴﻦ دادرﺳﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻘﺮ دادﮔﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺻﺪور دﺳﺘﻮر اﺟﺮاﻳﻴﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺻﻼﺣﻴﺖ دار ﻛﺸﻮر ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪه ﺣﻜﻢ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاﺣﻞ دادرﺳﻲﻛﺎﻣﻼً ﻃﻲ ﺷﺪه و ﺣﻜﻢ […]

ادامه مطلب