نوشته هایی با برچسب "اجرای رای خارجی در ایران"

اجرای رای خارجی در ایران در خصوص ملک و اموال غیر منقول

اجرای رای خارجی در ایران ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﻨﺪ ٧ ﻣﺎده ١٦٩ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم ﻣﺪﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺻﻼﺣﻴﺖ دادﮔﺎه اﻳﺮان را ﺑﺮاي رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ دﻋﺎوي ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل و ﺣﻘﻮق راﺟﻊ ﺑﻪ آن ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ اﮔﺮ ﺣﻜﻢ دادﮔﺎه ﺧﺎرﺟﻲ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺎل ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل و ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ […]

ادامه مطلب