نوشته هایی با برچسب "اجرای رای و حکم دادگاه"

اجرای رای و حکم دادگاه خارجی در ایران

اجرای رای و حکم دادگاه در آﻏﺎز روﻳﻜﺮد ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم ﺧﺎرﺟﻲ ﺧﺸﻚ ﺗﺮ ﺑﻮد و در ﻣﻮارد زﻳﺎدي اﻳﻦ اﻣﺮ را ﻧﻤﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و ﮔﺴﺘﺮش ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻧﻴﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮي، ﻣﻘﻮﻟﻪ اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم ﺧﺎرﺟﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ (اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﭼﻮن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻲ […]

ادامه مطلب