نوشته هایی با برچسب "رای داوری بین المللی"

اجرای رای داوری تجاری بین المللی

اجرای رای داوری تجاری بین المللی ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮى ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻰ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﻴﺮﺳﺪ، اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛـﻪ آﻳـﺎ آراى داورى ﺧـﺎرﺟﻰ ﺻﺎدره در زﻣﻴﻨﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺗﺠﺎرى ﻛﻪ دﺳﺖ ﻛﻢ ﻳﻜﻰ از ﻃﺮﻓﻴﻦ داورى در زﻣﺎن اﻧﻌﻘﺎد ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ، ﺗﺒﻌﻪ اﻳﺮان ﻧﺒﻮده اﺳﺖ (ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ »ب« از ﻣﺎده ﻳﻚ ﻗﺎﻧﻮن داورى ﺗﺠﺎرى ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠـﻰ)، ﺑﺮاﺳـﺎس […]

ادامه مطلب