نوشته هایی با برچسب "شرط اجرای حکم خارجی"

قانونی بودن حکم خارجی (شرط اجرای حکم خارجی)

شرط اجرای حکم خارجی ﺣﻜﻢ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺣﻜﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ آن ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه و ﺗﻤﺎم ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ را دارا ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﻜﻢ دادﮔﺎه ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﻄﻌﻲ و ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺑﺎﺷﺪ و اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ آن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﻮاﻫﻲ دادﮔﺎه ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪه ﺣﻜﻢ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻗﻄﻌﻴﺖ از ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ […]

ادامه مطلب