تعریف حکم داوری خارجی

اجرای حکم خارجی

اجرای حکم خارجی

تعریف احکام داوری خارجی و بین المللی

در حقوق موضوعه ایران داوری بین المللی تعریف نشده فقط مواد 212 و211 قانون مدنی احکام دادگاه های خارجی را در صورت عدم مخالفت با نظم عمومی طبق قانون مجاز شمرده است و ماده 112 ومواد111 به بعد قانون اجرای احکام مدنی شرایط اجرای حکم را بیان کرده اســت.

ولی مقررات قانون مدنی و قانون اجرای احکام مدنی مربوط به آراء دادگه های خارجی اســت و شــامل  احکام داوری ایران نمیشود. اما در سطح بین المللی 2 ضابطه عمده برای شناخت داوری بین المللی وجود دارد که به تفصیل به بیان هریك از آنها می پردازیم:

1- در کشورهای کامن لا نظیر انگلستان ،اصل سرزمینی بودن احکام وجود دارد.

به عبارت دیگر مطابق این ضابطه هر حکم داوری تابع ســرزمین خاصــی اســت و احکام را به احکام داوری خارجی و داخلی تقســیم می کنند.لذا حکم داخلی حکمی اســت که در سرزمین قاضی دستور اجرا صادر شده و حکمی که خارج از سرزمین قاضی صادر کننده دستور اجرا صادر شود خارجی است. لذا در انگلســتان مرجع صــدور دســتور اجرای رایی را داخلی خواهد شــناخت که در انگلســتان صــادر شــده باشــد.

2- ضابطه دوم در ک شور های حقوق رومی ژرمنی مانند فران سه و سوییس وجود دارد و متابعت حکم از قانون آیین دادرسی مدنی است.

طبق این ضابطه، رای تابع قانون کشوری است که طبق قانون آن کشور به موضوع رسیدگی شده، اگرچه حکم در خارج از آن کشور صادر شده باشد و بالعکس حکم داوری که در سرزمین خارجی صادر شده، اگر مطابق قواعد رسیدگی ملی اقدام به صدور حکم شده باشد داخلی تلقی خواهد شد. البته رویه قضایی فرانسه در سال 1231مورد توجه قرار گرفت و در ماده1422قانون آیین دادرســی مدنی این کشــور مقرر شــد که داوری در صــورتی بین المللی اســت که منافع تجارت بین الملل را زیر ســوال قرار دهد.