اجرای رای و حکم خارجی در دادگاه ایران | خلیل آسایش

اجرای رای و حکم خارجی در دادگاه ایران | خلیل آسایش

اخبار و مقالات

اجرای رای و حکم دادگاه در آﻏﺎز روﻳﻜﺮد ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم ﺧﺎرﺟﻲ ﺧﺸﻚ ﺗﺮ ﺑﻮد و در ﻣﻮارد زﻳﺎدي اﻳﻦ اﻣﺮ را ﻧﻤﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و ﮔﺴﺘﺮش...

اجرای رای خارجی در ایران ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﻨﺪ ٧ ﻣﺎده ١٦٩ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم ﻣﺪﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺻﻼﺣﻴﺖ دادﮔﺎه اﻳﺮان را ﺑﺮاي رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ دﻋﺎوي ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل و ﺣﻘﻮق...

اجرای حکم خارجی از آن ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻋﺪه ﻛﻠﻲ »آﻳﻴﻦ دادرﺳﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮ دادﮔﺎه اﺳﺖ« ﺣﻜﻢ ﺻﺎدره از ﻣﺤﻜﻤﻪ ﺧﺎرﺟﻲﻗﺎﻋﺪﺗﺎً ﺗﺎﺑﻊ آﻳﻴﻦ دادرﺳﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻘﺮ...

اجرای رای داوری تجاری بین المللی ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮى ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻰ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﻴﺮﺳﺪ، اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛـﻪ آﻳـﺎ آراى داورى ﺧـﺎرﺟﻰ ﺻﺎدره در زﻣﻴﻨﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺗﺠﺎرى ﻛﻪ دﺳﺖ ﻛﻢ ﻳﻜﻰ...

اجرای حکم خارجی ﺷﻴﻮهاى ﻛﻪ روﻳﻪ ﻗﻀﺎﺋﻰ در ﺳﻜﻮت ﻗﺎﻧﻮن و ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻧﻈﺮﻫﺎى ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻮﺟﻮد در دﻛﺘﺮﻳﻦ، در ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، اﺟﺮاى آراى داورى ﺧﺎرﺟﻰ راﺑﺴﻴﺎر ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ....

فرایند اجرای رای «حکم» داوری خارجی در ایران تقویت جایگاه داوری در حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی ، مستلزم شناسایی و دستور به اجرای رای داوری در دادگاه های ملی است . از آنجا که دادگاه ها ممکن...

ماده یکم ۱-کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی نیویورک ناظر به شناسایی و اجرای آن دسته از احکام داوری است که در اختلاف بین اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی و در قلمرو کشوری غیر از...

    اتاق بازرگانی بین المللی یک سازمان غیرانتفاعی است که مقر آن در پاریس است و اکنون پس از هشتاد و اندی سال که از تأسیس آن می گذرد، همچنان همان اهداف و رسالتی را تعقیب میکند که...

اجرای رای و حکم خارجی در دادگاه ایران

اجرای رای و حکم خارجی در دادگاه ایران خلیل آسایش انجام خدمات : اجرای رای خارجی، اجرای حکم خارجی، اجرای رای خارجی در دادگاه ایران، اجرای حکم خارجی در دادگاه ایران ضمن تشکر از شما کاربر محترم که سایت بنده را جهت استفاده از خدمات حقوقی انتخاب نموده اید. به اطلاع شما می رسانم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات و مشاوره حقوقی موضوعات داخلی و بین المللی راه اندازی شده است. در ادامه این مقاله توضیح خواهیم داد ، که مدارک لازم برای اجرای رای خارجی چیست و شامل چه مواردی است.  اینجانب با آشنایی و اطلاع از مقررات حقوقی بین المللی و انجام امور وکالت در زمینه داوری بین المللی (ICC) و اجرای آرا خارجی در دادگاه های داخلی و خارجی از جمله ( آلمان، فرانسه، ترکیه، امارات متحده عربی و عمان...)  آماده ارائه خدمات حقوقی می باشم. پس تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید تا خدمت شما توضیح دهیم ، که مدارک لازم برای اجرای رای خارجی چیست.   مدارک

اطلاعات بیشتر ...
error: کپی ممنوع!!! کاربری شما بصورت خود کار ثبت و پیگرد قانونی دارد
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.