دفتر امارات : دبی، اتوبان شیخ زاید، نرسیده به ایستگاه برج خلیفه، برج spin، طبقه 14 - شماره تماس امارات : 00971547961516

دفتر امارات : دبی، اتوبان شیخ زاید، نرسیده به ایستگاه برج خلیفه، برج spin، طبقه 14 - شماره تماس امارات : 00971547961516

اجرای حکم خارجی در ایران

خلیل آسایش وکیل پایه یک دادگستری
ضمن تشکر از شما کاربر محترم که سایت بنده را جهت استفاده از خدمات حقوقی انتخاب نموده اید. به اطلاع شما می رسانم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات و مشاوره حقوقی داخلی و بین المللی راه اندازی شده است. 
اینجانب با آشنایی و اطلاع از مقررات حقوقی بین المللی و همچنین سابقه وکالت در زمینه های اجرای آرا خارجی در دادگاه های داخلی و خارجی و انجام امور وکالتی در موضوعات داوری کشورهای مختلف اروپایی و خاورمیانه ( آلمان، فرانسه، ترکیه، امارات متحده عربی و عمان…)  آماده ارائه خدمات حقوقی به شما می باشم.
00989124439719 ایران
00971521583759 امارات ( واتس آپ)
“ایام تعطیل و ساعات غیرکاری پاسخگو نمی باشیم “

 

 

 

 

 

 

 

 

فرایند اجرای حکم خارجی و بیگانه در دادگاهای ایران 

اجرای حکم دادگاه خارجی حکمی که در خارج از کشور صادر شود می ­تواند در ایران مطابق مقررات اجرا گردد. حكم قطعی و لازم الاجرای صادره از دادگاه خارجی اعتبار امر مختومه را دارد و این اعتبار به هیچ وجه از حكم خارجی سلب نشده و حق رسیدگی ماهوی به محكمه ایرانی تجویز نشده است. قطعی و لازم الاجرا بودن حكم خارجی را طبق قانون كشور صادركننده حكم باید تشخیص داد. احکام صادره از دادگاه های خارجی در صورت احراز شرایط ذیل در ایران قابل اجرا می­ باشند. 1- در صورتی كه حكم خارجی با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه ایران مغایرت نداشته باشد. 2- حكم خارجی با مقررات عهود بین الملل كه ایران عضو آن است و قوانین خاص کشور ایران مغایر نباشد. 3- حكم اعتبار خود را از دست داده باشد. 4- حكم دادگاه خارجی با احکام صادره از دادگاه های ایران مغایرت نداشته باشد. 5- رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه های ایران نداشته باشد. 6- حكم راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن باشد. مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای اجرای حکم دادگاه خارجی : 1- تصویر مصدق حکم دادگاه خارجی (اختیاری) 2- ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی (اختیاری) 3- تصویر مصدق گواهی نماینده سیاسی یا كنسولی ایران در كشور صادركننده حكم یا نماینده رسمی و كنسولی كشور صادركننده حكم در ایران دایر به صدور دستور اجرا از مقامات صلاحیت دار (اختیاری) 4- ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی (اختیاری) 5- تصویر مصدق گواهی امضای نماینده سیاسی كشور خارجی صادركننده حكم مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه(اختیاری) 6- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است. *در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از موارد ذيل را ارائه نماييد. 1- استماع شهادت شهود و مطلعين. 2- جلب نظر کارشناس. 3- درخواست استعلام. 4- شماره پرونده استنادي. 5- اتیا سوگند. 6- ساير دلايل و مستندات.

ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺎ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ دوﻟﺖﻫﺎ ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد و در ﻫﻤﻪ ﻧﻈـﺎمﻫـﺎي ﺣﻘـﻮﻗﻰ، ﺷـﺮط اﺟـــﺮاي ﺣﻜـــﻢ ﺧـــﺎرﺟﻰ، رأي داوري و اﺳـــﻨﺎد ﻻزماﻻﺟـــﺮا ﺑـــﻪﺷـــﻤﺎر ﻣـــﻰآﻳـــﺪ.

طﺒﻖ ﺑﻨﺪ ٢ ﻣـﺎده ١٦٩ ﻗـﺎﻧﻮن اﺟـﺮاي اﺣﻜـﺎم ﻣﺪﻧﻰ، درﺻﻮرﺗﻰﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻳـﺎ اﺧـﻼق ﺣﺴـﻨﻪ ﺑﺎﺷـﺪ، از ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻰ و اﺟﺮاي آن ﺧﻮدداري ﻣﻰﺷﻮد.

ﺧﻮدداري از اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ در ﺻﻮرت ﻣﻐﺎﻳﺮت ﺑـﺎ ﻧﻈـﻢ ﻋﻤـﻮﻣﻰ ﻧـﻪﺗﻨﻬـﺎ در ﻗـﻮاﻧﻴﻦ داﺧﻠﻰ ﻛﺸﻮرﻫﺎ، ﺑﻠﻜﻪ در ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻋﻬﺪﻧﺎﻣـﻪﻫـﺎي ﺑـﻴﻦاﻟﻤﻠﻠـﻰ ﻧﻴـﺰ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. دراﻳﻦﺧﺼﻮص ﻣﻰﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﻳﻚ ﻣﺎده ٢٧ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ »ﺻﻼﺣﻴﺖ و اﺟـﺮاي اﺣﻜـﺎم ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﻣﻮر ﻣﺪﻧﻰ و ﺗﺠﺎري ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي اروﭘﺎ« اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﻘﺮر ﻣﻰدارد: »درﺻﻮرﺗﻰﻛـﻪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻰ ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻛﺸﻮري ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﺣﻜﻢ ﺻﺎدره از دادﮔﺎه آن ﻛﺸﻮر درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه، ﻣﻰﺗﻮان از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ آن ﺧﻮدداري ﻛﺮد.« 

درﺑﺎره ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ در ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺧﺼﻮﺻﻰ و ﺗﻔﺎوت آن ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻈﻢ ﻋﻤـﻮﻣﻰ در ﺣﻘﻮق داﺧﻠﻰ ﻣﻴﺎن ﺣﻘﻮقداﻧﺎن اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد؛ وﻟﻰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ در ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﭘﺮﺗﻮي از ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ داﺧﻠﻰ آﻧﻬﺎﺳﺖ و دادﮔـﺎه ﻫـﺮ ﻛﺸـﻮر درﺻﻮرﺗﻰﻛﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﺎ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ داﺧﻠﻰ او ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ دارد، ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻐﺎﻳﺮت آن ﺑﺎ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ، از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ و اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ ﺧﻮدداري ﻣﻰﻛﻨـﺪ، ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ دﺳﺖﻛﻢ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ در ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠـﻞ ﺧﺼﻮﺻـﻰ ﻫـﺮ ﻛﺸـﻮر داراي ﻣﻔﻬـﻮﻣﻰ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻣﻔﻬﻮم آن در ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ.

در ﻓﺮض ﻣﻐﺎﻳﺮت ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﺎ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ را در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺻﻞ ﺗﻠﻘﻰ و آن را ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻮﺳﻊ ﻛﺮد ﻳﺎ آن را ﻗﺎﻋﺪهاي اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻰ ﺷﻤﺮد ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻀﻴﻖ ﺷﻮد؟

ﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﺑﻴﻦ اﺛﺮ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺣـﻖ ﻗﺎﺋـﻞ ﺑـﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪه و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﺛﺮ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻖ، اﺛـﺮي ﺷـﺪﻳﺪ و در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺣﻖ، اﺛﺮي ﺧﻔﻴﻒ اﺳﺖ، ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ دادﮔﺎه ﺑﺎﻳﺪ در ﺻﻮرت ﻣﻐـﺎﻳﺮت ﺣﻜـﻢ ﺧـﺎرﺟﻰ ﺑـﺎ ﻧﻈـﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ اوﻟﻮﻳﺖ را ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ داده، در ﺻﻮرﺗﻰ از اﺟﺮاي آن ﺧﻮدداري ﻛﻨﺪ ﻛـﻪ ﻫـﻴﭻﮔﻮﻧـﻪ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻴﻦ اﻳﻦدو وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﻜﺎم ﺻﺎدره در اﻣـﻮر ﻛﻴﻔـﺮي. ﭼﻮن اﺛﺮ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ در ﻣﻐﺎﻳﺮت ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎرﺟﻰ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻛﺘﺴﺎب ﺣﻖ، اﺛـﺮي ﺷﺪﻳﺪ اﺳﺖ، ﺗﻌﺎرض ﺑﻴﻦ اﻳﻦدو ﻣﺎﻧﻊ از اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎرﺟﻰ ﻣﻰﺷﻮد؛ وﻟﻰ ازآﻧﺠﺎﻛﻪ ﻣﻔﺎد ﺣﻜـﻢ ﺧﺎرﺟﻰ، ﺣﻘﻰ ﻣﻜﺘﺴﺐ اﺳﺖ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺣﻖ ﺑﺎ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﻐﺎﻳﺮت ﭘﻴـﺪا ﻣـﻰﻛﻨـﺪ و اﺛـﺮ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاي ﺣﻖ اﺛﺮي ﺧﻔﻴﻒ اﺳﺖ، ﺗﻌﺎرض اﻳﻦدو ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺎﻧﻊ از اﺟﺮاي ﺣﻜـﻢ ﺧﺎرﺟﻰ ﺷﻮد. (, ﺑﻪﻫﻤـﻴﻦﺟﻬـﺖ در ﺣﻘـﻮق اﻧﮕﻠـﻴﺲ ﺑﻪﻧﺪرت ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪم اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ، ﻣﻐـﺎﻳﺮت آن ﺑـﺎ ﻧﻈـﻢ ﻋﻤـﻮﻣﻰ ﺑـﻮده و آراي ﻣﻮﺟـﻮد دراﻳﻦزﻣﻴﻨﻪ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك اﺳﺖ. (

ﺑﺎاﻳﻦوﺟﻮد ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ ﻫﺮﮔﺎه ﺣﻖ ﻣﻜﺘﺴﺐ ﺑﺎ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻛﺸﻮر ﻣﺤـﻞ اﺟـﺮاي ﺣﻜـﻢ در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﺎﺿﻰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه، ﻓﻘﻂ ﺑﻪ آﺛـﺎر آن ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﺪ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻖ، ﺑﺮاي ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ اﺛﺮي ﺷﺪﻳﺪ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮد؛ ﻣﺜـﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻜﻰ از زوﺟﻴﻦ ﺧﺎرﺟﻰ در دادﮔﺎه اﻳﺮان دﻋﻮاﻳﻰ اﻗﺎﻣـﻪ ﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ رﺳـﻴﺪﮔﻰ ﺑـﻪ آن ﻣﺴـﺘﻠﺰم رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻧﻜﺎح ﺑﺎﺷﺪ. 

در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻈـﻢ ﻋﻤـﻮﻣﻰ در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠـﻒ، اﺛـﺮ ﺧﻔﻴـﻒ ﻧﻈـﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺣﻖ ﻣﺴﺘﻠﺰم آن اﺳﺖ ﻛﻪ زﻣﺎن ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻐﺎﻳﺮت ﻳﺎ ﻋـﺪم ﻣﻐـﺎﻳﺮت ﺣﻜـﻢ ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﺎ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ، زﻣﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ و اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﺎﺷـﺪ، ﻧـﻪ زﻣـﺎن ﺻـﺪور ﺣﻜـﻢ

احكام و اسناد لازم‌الاجراي كشورهاي خارجي‌ / 

ماده 169 ـ احکام مدنی صادر از دادگاههای خارجی در صورتی که‌واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجراست مگر این که در قانون‌ترتیب دیگری مقرر شده باشد:
1 ـ حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادر از دادگاههای ایران در آن کشور قابل اجرا باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید.
2 ـ مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.
3 ـ اجرای حکم مخالف با عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضا کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.
4 ـ حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم‌الاجرا بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
5 ـ از دادگاههای ایران حکمی مخالف حکم دادگاه خارجی صادرنشده باشد.
6 ـ رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به‌دادگاههای ایران نداشته باشد.
7 ـ حکم راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به ‌آن نباشد.
8 ـ دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار کشور صادرکننده حکم‌صادر شده باشد.
ماده 170 ـ مرجع تقاضای اجرای حکم دادگاه شهرستان محل اقامت یا محل سکونت محکوم علیه است و اگر محل اقامت یا سکونت محکوم علیه در ایران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران‌است‌.
ماده 171 ـ در صورتی که در معاهدات و قراردادهای بین دولت ایران‌ و کشور صادرکننده حکم ترتیب و شرایطی برای اجرای حکم مقررشده باشد همان ترتیب و شرایط متبع خواهد بود.
ماده 172 ـ اجرای حکم باید کتباً تقاضا شود و در تقاضانامه مزبور نام‌محکوم له و محکوم علیه و مشخصات دیگر آنها قید گردد.
ماده 173 ـ به تقاضانامه اجرای حکم باید مدارک زیر پیوست شود:
1 ـ نسخه‌ای از رونوشت حکم دادگاه خارجی که صحت مطابقت آن‌با اصل به وسیله مامور سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم‌گواهی شده باشد با ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی‌.
2 ـ رونوشت دستور اجرای حکمی که از طرف مرجع صلاحیتدارمربوط صادر شده با ترجمه گواهی شده آن‌.
3 ـ گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که حکم از آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم درایران راجع به صدور و دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار.
4 ـ گواهی امضای نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم‌ایران از طرف وزارت امور خارجه‌.
ماده 174 ـ مدیر دفتر دادگاه عین تقاضا و پیوستهای آن را به دادگاه‌می‌فرستد و دادگاه در جلسه اداری فوق العاده با بررسی تقاضا و مدارک‌ضمیمه آن قرار قبول تقاضا و لازم‌الاجرا بودن حکم را صادر و دستوراجرا می‌دهد و یا با ذکر علل و جهات‌، رد تقاضا را اعلام می‌نماید.
ماده 175 ـ قرار رد تقاضا باید به متقاضی ابلاغ شود و نامبرده می‌تواندظرف ده روز از آن پژوهش بخواهد.
ماده 176 ـ دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداری فوق العاده به‌موضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن شکایت با فسخ رای ‌پژوهش خواسته امر به اجرای حکم‌، صادر می‌نماید و در غیر این‌صورت آن را تایید می‌کند.
رای دادگاه قابل فرجام نخواهد بود.
ماده 177 ـ اسناد تنظیم شده لازم الاجرا در کشورهای خارجی به‌همان ترتیب و شرایطی که برای اجرای احکام دادگاههای خارجی درایران مقرر گردیده قابل اجرا می‌باشد و به علاوه نماینده سیاسی یاکنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده باشد باید موافقت‌تنظیم سند را با قوانین محل گواهی نماید.
ماده 178 ـ احکام و اسناد خارجی طبق مقررات اجرای احکام مدنی‌به مرحله اجرا گذارده می‌شود.
ماده 179 ـ ترتیب رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای احکام و اسناد خارجی و اشکالاتی که در جریان اجرا پیش می‌آید، همچنین‌ترتیب توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه به نحوی است که درقوانین ایران مقرر است‌. مرجع رسیدگی دادگاههای مذکور در ماده‌170 می‌باشد.
ماده 180 ـ موارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمات‌حقوقی مصوب 1329 قمری و مواد راجع به اجرای احکام در قانون‌ تسریع محاکمات و سایر قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی‌است‌

خلیل آسایش 

درباره خلیل آسایش

اینجانب خلیل آسایش وکیل اجرای احکام خارجی و عضو کانون وکلای تهران با آشنایی از مقررات حقوق تجارت بین الملل و سالها سابقه انجام امور وکالت در موضوعات حقوقی مختلف در کشور امارات متحده عربی، اتاق داوری بین المللی پاریس و برلین (ICC) و همچنین وکالت در اجرای آرا قضایی در دادگاه های داخلی و خارجی  آماده ارائه خدمات حقوقی می باشم.

تماس با خلیل آسایش