دفتر امارات : دبی، اتوبان شیخ زاید، نرسیده به ایستگاه برج خلیفه، برج spin، طبقه 14 - شماره تماس امارات : 00971547961516

دفتر امارات : دبی، اتوبان شیخ زاید، نرسیده به ایستگاه برج خلیفه، برج spin، طبقه 14 - شماره تماس امارات : 00971547961516

داوری بین المللی اتاق بازرگانی ایران/ فرانسه ICC

تشریفات تعیین داور در مرکز داوری اتاق بازرگانی بین المللی ICC فرانسه/ ایران

لازم به ذکر است که رسیدگی و تصمیم گیری درباره اختلافات مطروحه توسط داور منفرد یا سه نفر داور صورت می گیرد.
2 -چنانچه طرف ها درباره تعداد داوران توافقی نکرده باشند، دیوان یک نفر داور را به عنوان داور منفرد منصوب خواهد کرد، مگر این که، به نظر دیوان، اختلافات مطروحه طوری باشد که نصب سه نفر داور را اقتضا کند. در این صورت خواهان باید ظرف 15 روز از تاریخ ابلاغ تصمیم دیوان در این مورد، یک نفر داور تعیین و معرفی نماید و خوانده نیز باید ظرف 15 روز از تاریخ وصول ابلاغیه مربوط به معرفی داور خواهان، داور خود را معرفی کند. در صورت استنکاف هر یک از طرف ها از معرفی داور نصب داور بر عهده دیوان است. وکیل پرونده داوری در اتاق بازرگانی پاریس icc

 

داور منفرد اتاق بازرگانی بین المللی

در مواردی که طرف ها توافق کرده باشند اختلافات توسط داور منفرد حل و فصل شود، می توانند با توافق داور منفرد را انتخاب و جهت تأیید دیوان معرفی کنند. اگر طرف ها نتوانند ظرف 30 روز از تاریخ وصول درخواست داوری توسط طرف یا طرف های مقابل یا ظرف هر مهلت اضافی که دبیرخانه به آنها داده، به چنین توافقی دست یابند، داور منفرد توسط دیوان منصوب خواهد شد.

 

بیشتر بخوانیم : قانون رای داوری در مرکز داوری بین المللی difc امارات

سه داور اتاق بازرگانی بین المللی

در مواردی که طرف ها توافق کرده اند که اختلافات توسط سه داور حل و فصل شود، هر طرف حسب مورد ضمن درخواست یا پاسخ باید یک نفر داور خود را جهت تأیید دیوان تعیین و معرفی کند. در صورت استنکاف هر یک از طرف ها از معرفی داور نصب داور بر عهده دیوان است..وکیل ایرانی مرکز داوری اتاق بازرگانی پاریس icc
در مواردی که قرار است اختلافات به سه داور ارجاع شود، داور ثالث که به عنوان رئیس مرجع )هیأت( داوری نیز عمل می کند توسط دیوان منصوب می شود، مگر این که طرف ها برای نصب او بر ترتیبات دیگری توافق کرده باشند که در این صورت تعیین داور ثالث موکول به تأیید وفق ماده 13 قواعد خواهد بود. در صورتی که ترتیبات مورد توافق طرف ها برای تعیین داور ثالث به معرفی داور مذکور ظرف 30 روز از تأیید یا نصب داوران اختصاصی یا هر موعد دیگری که طرف ها بر سر آن توافق کرده اند یا دیوان تعیین کرده است منجر نشود، داور ثالث توسط دیوان منصوب خواهد شد. وکیل پرونده داوری بین المللی

در مواردی که چند خواهان یا چند خوانده وجود دارد و اختلافات باید به سه داور ارجاع شود، خواهان ها به طور مشترک و خواندگان به طور مشترک هرکدام یک داور برای تأیید بر طبق ماده 13 معرفی خواهند کرد.

وقتی طرف اضافی به داوری ملحق می شود )ماده 7(1 ))و اختلافات باید به سه داور ارجاع شود، طرف اضافی می تواند مشترک با خواهان)ها( یا با خوانده)ها( یک داور برای تأیید بر طبق ماده 13 و ماده 7(5 )معرفی کند.

چنانچه معرفی داور مشترک طبق ماده 12(6 )یا 12(7 )صورت نگیرد و طرف ها هم نتوانند درباره شیوه دیگری برای تشکیلمرجع داوری به اجماع برسند، دیوان می تواند همه اعضای هیأت داوری را نصب کند و در این صورت مکلف است یکی از آنها را به عنوان رئیس تعیین کند. در چنین مواردی دیوان مختار خواهد بود، در صورتی که مقتضی بداند با رعایت ماده 13 ،هرکس را کهمناسب تشخیص دهد به عنوان داور انتخاب کند.

صرف نظر از هرگونه توافق بین طرفین درباره روش تشکیل مرجع داوری، دیوان میتواند در موارد استثنایی و بمنظور اجتناب از خطر رفتار غیرمنصفانه و نامتساوی که احیاناً بر اعتبار رای داوری، اثر بگذارد، هر یک از اعضای مرجع داوری را منصوب کند.

 

نصب و تأیید داوران بین المللی اتاق بازرگانی ایران

1 -دیوان در هنگام تأیید یا نصب داور تابعیت کسی که قرار است به عنوان داور تأیید یا نصب شود، اقامتگاه او و سایر روابطش با کشورهای متبوع طرف ها یا سایر داوران و همچنین در دسترس بودن و توانایی او در اداره داوری مطابق قواعد را در نظر می گیرد. در مواردی که دبیرکل بر طبق ماده 13(2 )داوران را تأیید می کند نیز به همین نحو عمل خواهد شد.

2 -دبیرکل می تواند کسانی را که توسط طرف ها یا بر اساس توافق خاص ایشان معرفی می شوند به عنوان داور عضو مرجع داوری، داور منفرد یا رئیس مرجع )هیأت( داوری تأیید نماید مشروط به اینکه اعلامیه ای که داور تسلیم کرده حاوی هیچ قید و شرطی درباره بی طرفی یا استقلال نباشد، یا اگر اعلامیه داور درباره بی طرفی یا استقلال مقید و مشروط است، مورد اعتراض واقع نشده باشد. تأیید دبیرکل در این قبیل موارد باید به یکی از جلسات بعدی دیوان گزارش شود. اگر نظر دبیرکل بر عدم تأیید شخصی باشد که به عنوان داور
عضو مرجع داوری، داور منفرد یا رئیس مرجع )هیأت( داوری معرفی شده، موضوع به دیوان ارجاع خواهد شد.

3 -در مواردی که قراراست دیوان نصب داور کند، این انتصاب را پس از اخذ پیشنهاد از کمیته یا گروه ملی اتاق در کشوری که به نظر دیوان مناسب باشد انجام خواهد داد. اگر دیوان پیشنهاد مزبور رانپذیرد، یا کمیته یا گروه ملی از ارائه پیشنهاد ظرف مهلت مقرر توسط دیوان خودداری کند، دیوان می تواند تقاضای خود راتکرار کند، از کمیته یا گروه ملی کشور دیگری که مناسب می داند درخواست کند شخصی را پیشنهاد نماید، یا خود مستقیماً هرکس را که مناسب تشخیص می دهد منصوب کند.
4 -در هر یک از موارد زیر نیز دیوان می تواند مستقیماً هرکس را که مناسب تشخیص می دهد به عنوان داور منصوب کند:
الف- یک یا چند طرف داوری دولت اند یا بتوان آنها را به عنوان شخص عمومی دولتی در نظر گرفت؛
ب- دیوان مقتضی می داند که داوری از کشور یا سرزمینی که
کمیته یا گروه ملی در آنجا وجود ندارد منصوب کند؛ یا
ج- رئیس در برابر دیوان گواهی دهد که اوضاع و احوال به
نحوی است که، به نظر او، انتصاب مستقیم را ضروری و
مقتضی می سازد.وکیل با تجربه در مرکز داوری بین المللی فرانسه icc

5 -در مواردی که دیوان باید داور منفرد یا رئیس مرجع )هیأت( داوری را منصوب کند، داور منفرد یا رییس هیأت داوری باید تابعیت کشوری غیر از کشورهای متبوع طرف های دعوا را داشته باشد. معذلک در اوضاع و احوال مقتضی و به شرط این که هیچ یک از طرف ها ظرف مهلت مقرر از سوی دبیرخانه در این باره اعتراض نکنند، داور منفرد یا رئیس مرجع )هیأت( داوری می تواند از اتباع کشور متبوع هر یک از طرف ها انتخاب شود.

6 -در صورتی که موافقتنامه داوری که مبنای داوری است ناشی از عهدنامه باشد، هیچ یک از داوران نباید با هیچ یک از طرف ها هم تابعیت باشند، مگر طرفین طور دیگری توافق کنند.

درباره خلیل آسایش

اینجانب خلیل آسایش وکیل اجرای احکام خارجی و عضو کانون وکلای تهران با آشنایی از مقررات حقوق تجارت بین الملل و سالها سابقه انجام امور وکالت در موضوعات حقوقی مختلف در کشور امارات متحده عربی، اتاق داوری بین المللی پاریس و برلین (ICC) و همچنین وکالت در اجرای آرا قضایی در دادگاه های داخلی و خارجی  آماده ارائه خدمات حقوقی می باشم.

تماس با خلیل آسایش

error: Content is protected !!