دفتر امارات : دبی، اتوبان شیخ زاید، نرسیده به ایستگاه برج خلیفه، برج spin، طبقه 14 - شماره تماس امارات : 00971547961516

دفتر امارات : دبی، اتوبان شیخ زاید، نرسیده به ایستگاه برج خلیفه، برج spin، طبقه 14 - شماره تماس امارات : 00971547961516

پیوستن ایران به کنوانسیون نیویورک

دولت متعاهد و کنوانسیون نیویورک
نام دولت متعاهد (همچنین حوزه قضایی(ها) را در صورت لزوم مشخص کنید)

جمهوری اسلامی ایران.

تاریخ لازم الاجرا شدن کنوانسیون نیویورک

13 ژانویه 2002.

آیا طبق هنر رزرو شده است. I (3) کنوانسیون نیویورک در مورد:

الف) عمل متقابل؟

آره.

ب) روابط تجاری؟

آره.

توجه: ایران آنچه را که نوعی رزرو اضافی است بر اساس هنر انجام داده است. 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد اموال عمومی و دولتی.

(4. علاوه بر آرای داوری صادر شده در قلمرو ایالتی دیگر، کنوانسیون نیویورک (ماده 1(1)) همچنین در مورد آرای داوری که در ایالتی که در آن به رسمیت شناخته و اجرا می شود به عنوان آرای داخلی تلقی نمی شوند، اعمال می شود. هر گونه جوایزی که در کشور شما اعطا شده است که به عنوان جوایز داخلی در نظر گرفته نمی شود به طوری که کنوانسیون نیویورک و پاسخ های این پرسشنامه برای آنها قابل اجرا باشد؟

خیر

منابع ملی حقوق
چه منابع خاصی از قانون برای شناسایی و اجرای احکام خارجی (مانند قوانین، مقررات، کدها، دستورالعمل‌ها، سایر اسناد قانونی) قابل اعمال است؟

(i) قانون ماده واحده در مورد الحاق، ادغام و تصویب کنوانسیون نیویورک.

(ii) قانون داوری تجاری بین المللی، روزنامه رسمی شماره 15335، 19 اکتبر 1997.

(iii) قانون آیین دادرسی مدنی، روزنامه رسمی شماره 16070، 1 مه 2000;

(IV) قانون اجرای احکام مدنی، 23 اکتبر 1977;

(v) قانون آیین دادرسی کیفری، روزنامه رسمی شماره 15911، 10 اکتبر 1999.

طبق قانون مدنی ایران، الحاق به کنوانسیون نیویورک به این معناست که مفاد آن بخشی از قانون اساسی ایران شده است.

(منبع: قانون مدنی، ماده 9: «معاهداتی که بین دولت ایران و سایر دولت‌ها به موجب قانون اساسی منعقد شده است، حکم قانون دارد.»

دوره های محدودیت (محدودیت های زمانی)

6.

الف) آیا برای شروع مراحل قانونی برای شناسایی و اجرای احکام خارجی محدودیت زمانی (محدودیت زمانی) قابل اعمال است؟

خیر

(ب) اگر بله، مدت محدودیت قابل اجرا (محدودیت زمانی) چقدر است و از چه زمانی شروع می شود؟

N/A

دادگاه های ملی و رسیدگی های قضایی
چه مرجع یا دادگاهی صلاحیت تشخیص و اجرای احکام خارجی را دارد؟

(ط) اگر دعویی که حکم بر آن حکم می‌دهد مربوط به اموال غیرمنقول در ایران باشد، دادگاهی که آن اموال غیرمنقول در حوزه قضایی آن واقع شده است. در غیر این صورت: (ii) دادگاهی که اقامتگاه خوانده در حوزه قضایی آن واقع شده است. (3) در صورتی که خوانده در ایران اقامتگاهی نداشته باشد، دادگاهی که خوانده در حوزه آن اقامتگاه موقت دارد. (IV) اگر خوانده چنین اقامتگاه موقتی در ایران نداشته باشد، دادگاهی که خوانده در حوزه آن دارای اموال غیرمنقول است. (v) در صورت عدم وجود اموال غیرمنقول، دادگاهی که اقامتگاه متقاضی در حوزه قضایی آن واقع شده است.

(منبع: قانون آیین دادرسی مدنی 1379، مواد 11 و 488.)

در صورت وجود، چه شرایطی باید وجود داشته باشد تا مرجع یا دادگاه صلاحیت تشخیص و اجرای احکام خارجی را بپذیرد (مانند اقامتگاه یا دارایی های خوانده در حوزه قضایی و غیره)؟

متقاضی باید منافع قانونی در اجرای حکم داشته باشد.

(منبع: قانون آیین دادرسی مدنی 2000، ماده 2.)

آیا اولین تصمیم مبنی بر اعطای یا رد به رسمیت شناختن و اجرا از طریق دادرسی ex parte یا inter partes گرفته شده است؟

اجرائیه از طریق دادرسی سابق و بدون نیاز به استماع صادر می شود.

(منبع: قانون آیین دادرسی مدنی 1379، ماده 488.)

10.

(الف) آیا اولین تصمیم مبنی بر اعطای یا رد شناسایی و اجرا منوط به هرگونه شکایت یا رجوع است؟

خیر. تصمیم دادگاه مبنی بر شناسایی و اجرا در عمل معمولاً به صورت اجرائیه صادر می شود و به این ترتیب مشمول هیچ گونه رجوع یا تجدیدنظر نیست. در صورت وقوع اشتباه در صدور اجرائیه، دادگاه صادرکننده می تواند آن را ابطال یا رفع کند.

(منبع: قانون اجرای احکام مدنی، ماده 11.)

اگر دادگاه تصمیم خود را (به ویژه نفی تشخیص و اجرا) در قالب دستور یا حکم صادر کند، این حکم یا حکم مطابق با قوانین عمومی تجدیدنظر قابل تجدید نظر خواهد بود.

(ب) چند سطح اعتراض یا رجوع علیه این تصمیم وجود دارد؟

قانون مشخص نیست؛ فقط «احکام» و «دستورات» خاص دادگاه‌ها می‌توانند در دادگاه تجدیدنظر/تجدیدنظر تجدیدنظرخواهی شوند. بر اساس اصول کلی آیین دادرسی، در صورتی که رأی دادگاه مبنی بر اعطای یا رد اجرا به صورت حکم یا قرار صادر شده باشد، طرف می تواند به دادگاه تجدیدنظر استان مربوطه شکایت کند. رأی دادگاه تجدیدنظر قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است.

(منبع: قانون آیین دادرسی مدنی 2000.)

اولین مرحله در رسیدگی های حقوقی برای اجرای آرای داوری خارجی که در آن یک طرف می تواند در مقابل دارایی ها اجرا شود (یعنی طرف در واقع دارایی ها را در اختیار می گیرد به جای توقیف دارایی ها) چیست؟

ضمیمه / توقیف دارایی خوانده از تاریخ ابلاغ اجرائیه امکان پذیر است.

(منبع: قانون اجرای احکام مدنی تبصره ماده 35.)

اجراي دارايي ها را مي توان پس از انقضاي 10 روز از تاريخي كه اجراييه رسماً به خوانده ابلاغ شد، اخذ كرد.

(منبع: قانون اجرای احکام مدنی، مواد 34 و 41.)

مدارک مورد نیاز

12.

الف) برای شناسایی و اجرای آرای خارجی (مانند رأی داوری، قرارداد حاوی شرط داوری، استشهادنامه، اظهارات شاهد و غیره) چه مدارکی باید ارائه شود؟

(i) جایزه اصلی معتبر به طور مناسب یا یک کپی معتبر از آن؛ (2) اصل موافقتنامه داوری یا یک نسخه معتبر از آن.

(منبع: کنوانسیون نیویورک، ماده چهارم.)

(ب) آیا ارائه کل سند یا فقط بخش‌های خاص (مثلاً کل قرارداد یا فقط شرط داوری) ضروری است؟

به دلیل نداشتن سابقه مشخص نیست. مقررات اصلی قابل اجرا هنر است. چهارم کنوانسیون نیویورک که در قوانین داخلی ایران پذیرفته شده است.

(ج) آیا اصل یا کپی های تایید شده لازم است؟

متقاضی می تواند اصل یا کپی های تایید شده مدارک را ارسال کند.

(منبع: قانون آیین دادرسی مدنی، ماده 57.)

(د) چه تعداد اصل یا کپی تایید شده لازم است؟

به طور کلی، دو نسخه کافی است، اما اگر بیش از یک پاسخ دهنده وجود داشته باشد، متقاضی باید یک نسخه اضافی برای هر پاسخ دهنده اضافی ثبت کند.

(ه) آیا مرجع یا دادگاه اصل هایی را که بایگانی شده اند نگه می دارد؟

آره.

13.

الف) آیا ارائه ترجمه اسناد ارائه شده ضروری است؟

آره.

ب) اگر بله، به چه زبانی؟

فارسی (فارسی)، زبان رسمی ایران.

(منبع: قانون اساسی ایران، قانون پانزدهم.)

ج) آیا لازم است ترجمه ها تائید شده باشد و اگر بله، توسط چه کسی (مترجم رسمی یا قسم خورده، نماینده دیپلماتیک یا کنسولی (کدام کشور؟) یا شخص دیگری) لازم است؟

بله، ارائه ترجمه فارسی هر مدرک با تایید مترجم رسمی یا نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی ایران الزامی است.

(منبع: قانون آیین دادرسی مدنی، ماده 58.)

(د) آیا ارائه ترجمه کامل اسناد یا فقط ترجمه برخی از بخش‌ها (به عنوان مثال کل رای یا فقط بخشی از تصمیمات، کل قرارداد یا فقط شرط داوری) ضروری است؟

روشن نیست، زیرا هیچ مقررات قانونی صریح و هیچ سابقه ای وجود ندارد. معمولاً کل سند باید ترجمه شود.

در اجرا باقی بماند

14.

(الف) آیا مقام یا دادگاه می‌تواند رسیدگی قانونی به رسمیت شناختن و اجرا را در انتظار نتیجه درخواست لغو یا تعلیق حکم خارجی نزد مقام صلاحیتدار موضوع ماده. V(1)(e) کنوانسیون نیویورک؟

آره.

(منبع: کنوانسیون نیویورک، ماده ششم.)

(ب) بر اساس چه دلایل دیگری، در صورت وجود، مقام یا دادگاه می‌تواند رسیدگی‌های قانونی را برای شناسایی و اجرا متوقف کند (مانند forum non conveniens)؟

هیچ یک. مفهوم «forum non conveniens» در نظام حقوقی ایران شناخته شده نیست.

ج) آیا اعطای تعلیق تشخیص و اجرا مشروط به تأمین تأمین است؟

دادگاه می تواند بنا به صلاحدید خود و همچنین در صورت درخواست متقاضی، تعلیق دادرسی تشخیص و اجرا را مشروط به تأمین تأمین مناسب قرار دهد.

(منبع: کنوانسیون نیویورک، ماده ششم.)

محرمانه بودن

15.

الف) آیا اسنادی که در مراحل قانونی برای شناسایی و اجرا ثبت شده اند، بخشی از سوابق عمومی هستند؟ اگر بله، آیا می توان برای حفظ محرمانه بودن این گونه اسناد اقدامی انجام داد؟

قاعده کلی این است که دادرسی مدنی علنی است مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کنند.

(منابع: قانون آیین دادرسی مدنی، قانون اساسی ایران، اصل 165.)

اگر پرونده مربوط به موضوع امنیت ملی یا اطلاعات محرمانه دولت باشد، دادگاه ممکن است تصمیم بگیرد که اسناد ثبت شده محرمانه بماند. در عمل، اسناد ثبت شده در کلیه مراحل قانونی محرمانه است.

(منبع: قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 188.)

ب) اگر جلسات استماع در مورد شناسایی و اجرا برگزار شود، آیا این جلسات محرمانه است؟ در غیر این صورت آیا می توان برای حفظ محرمانه بودن مراحل قانونی اقداماتی انجام داد؟

به عنوان یک قاعده کلی، تمام جلسات رسیدگی علنی است مگر اینکه طرفین درخواست دیگری داشته باشند. معمولاً برای شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی جلسه ای تشکیل نمی شود، مگر اینکه دادگاه نیاز به توضیحی از طرفین داشته باشد.

(منبع: قانون اساسی ایران، قانون 165.)

ج) آیا احکام مربوط به شناسایی و اجرا منتشر می شود؟ اگر بله، آیا می توان برای حذف نام طرفین یا اجتناب از انتشار اطلاعات محرمانه (مانند اسرار تجاری یا دولتی) اقداماتی انجام داد؟

هیچ مقررات قانونی مبنی بر الزام یا جلوگیری از انتشار احکام یا تصمیمات دادگاه، از جمله موارد مربوط به اجرای احکام خارجی، وجود ندارد. در صورت انتشار، رویه این است که نام و سایر مشخصات طرفین حذف شود.

مسائل دیگر
چه زمانی یک طرف می تواند احکام خارجی موقت یا جزئی را به رسمیت بشناسد و اجرا کند؟

هیچ مقررات خاصی در مورد شناسایی و اجرای جوایز موقت یا جزئی خارجی وجود ندارد. تا آنجا که رای داوری می تواند به عنوان یک رای قابل احراز باشد، مشمول قواعد عمومی اجرای آن است.

چه زمانی یک طرف می تواند در آرای داوری خارجی (مثلاً دستور الزام طرف به تحویل گواهی سهام یا سایر اموال) به رسمیت شناختن و اجرای معافیت غیر پولی دریافت کند؟

قانون برای اجرای احکام غیرنقدی مانند جوایز پولی خارجی است.

چه زمانی یک طرف می تواند تنها بخشی از کمک های اعطا شده در جوایز خارجی را به رسمیت بشناسد و اجرا کند؟

درخواست در نظر گرفته می شود که آزاد است فقط از کمک های اعطا شده در یک جایزه خارجی را درخواست کند. در صورت درخواست، دادگاه از اجرای بخشی از حکم منعی ندارد.

زمانی که یک طرف بتواند احکام خارجی را که توسط مقام ذیصلاح ذکر شده در ماده منتفی شده است به رسمیت بشناسد و اجرا کند. V(1)(e) کنوانسیون نیویورک؟

هیچ مبنایی برای به رسمیت شناختن و اجرای جوایز خارجی که توسط مقام ذیصلاح ذکر شده در ماده کنار گذاشته شده است وجود ندارد. پنجم (1) (ه) کنوانسیون نیویورک.

(منبع: کنوانسیون نیویورک، ماده V(1).)

آیا الزامات رویه ای یا عملی دیگری در رابطه با شناسایی و اجرای احکام خارجی وجود دارد که قابل ذکر باشد (مانند هزینه های غیرعادی دادگاه، هزینه های بایگانی، حق تمبر، الزام به ارسال تضمین به عنوان شرط درخواست شناسایی و اجرا، الزام به شناسایی دارایی هایی که مورد اجرا قرار می گیرد و غیره)؟

قانون در این زمینه روشن نیست، اما رویه برخی از دادگاه ها این است که برای شناسایی و اجرای آرای داوری، حق تمبر به مبلغ 500000 ریال (حدود 30 یورو به نرخ ارز فعلی) را ملزم می کنند.

درباره خلیل آسایش

اینجانب خلیل آسایش وکیل اجرای احکام خارجی و عضو کانون وکلای تهران با آشنایی از مقررات حقوق تجارت بین الملل و سالها سابقه انجام امور وکالت در موضوعات حقوقی مختلف در کشور امارات متحده عربی، اتاق داوری بین المللی پاریس و برلین (ICC) و همچنین وکالت در اجرای آرا قضایی در دادگاه های داخلی و خارجی  آماده ارائه خدمات حقوقی می باشم.

تماس با خلیل آسایش