اجرای حکم خارجی

اجرای رای خارجی

شرط اجرای حکم خارجی- عدم تقلب

ﻋﺪم ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺣﻜﻢ از راه ﺗﻘﻠﺐ ﺗﻔﺎوت ﺣﻘﻮق و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻧﺎﺷﻰ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﺎﻛﻢ ﺑـﺮ رواﺑـﻂ ﺣﻘـﻮﻗﻰ اﺷـﺨﺎص در ﻧﻈـﺎمﻫـﺎي ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺷﺮاﻳﻄﻰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ

ادامه مطلب »